תנאים כלליים

הנהלת האקדמיה אינה אחראית לנזק ו/או אובדן ו/או גניבה של ציוד, כסף או חפצי ערך.

אנו מצלמים את פעילות הילדים בקייטנה.

חלק מהצילומים יופיע באתר האינטרנט של האקדמיה ובחומר שיווקי ביטול השתתפות מחייב בתשלום מלא של אותו חודש.